<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Onterecht te veel effectentaks betaald? Formulier terugvordering beschikbaar.

01 april 2022
Het systeem van de inhouding van de taks op effectenrekeningen kan ertoe leiden dat er in zeer specifieke situaties, bijvoorbeeld bij een transfer van effecten, te veel taks wordt ingehouden.
Heeft u een effectenportefeuille met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro? Dan werd eind 2021 de effectentaks ingehouden en doorgestort die u verschuldigd was voor de eerste referentieperiode, die liep van 26 februari 2021 tot en met 30 september 2021. De tweede referentieperiode startte op 1 oktober 2021 en zal eindigen op 30 september 2022. Wanneer een effectenrekening tussentijds wordt afgesloten, eindigt de referentieperiode op dat ogenblik. In sommige situaties leidt het systeem van de inhouding ertoe dat er deels sprake is van dubbele belasting. Hieronder wordt uitgelegd hoe u te veel betaalde taks kan terugvragen.
 

Een voorbeeld
Joris heeft al jarenlang een effectenrekening bij bank X. Op 31 december 2021 bedroeg de waarde van de belastbare financiële instrumenten op die rekening 1,5 miljoen euro. Op 1 februari 2022 opende hij een effectenrekening bij bank Y. In de loop van februari transfereerde hij de effecten op de rekening bij bank X naar de nieuwe rekening bij bank Y en op 28 februari 2022 sloot hij de effectenrekening bij bank X af. Zowel bij bank X als bij bank Y zal er een berekening voor de effectentaks moeten gebeuren.

Bank X: bijzondere referentieperiode 01.10.2021 - 28.02.2022
De afsluiting van de rekening bij bank X gaf aanleiding tot de beëindiging van een bijzondere referentieperiode die liep van 1 oktober 2021 tot 28 februari (de datum van afsluiting), met één referentiepunt, zijnde 31 december 2021.

• referentiepunt 31 december 2021: 1.500.000 euro
• verschuldigde taks: 2.250 euro (1.500.000 euro x 0,15 %)

Bank X zal voor die bijzondere referentieperiode 2.250 euro effectentaks moeten inhouden en doorstorten aan de fiscus.

Bank Y: gewone referentieperiode 01.02.2022 - 30.09.2022
Bij bank Y zal er sprake zijn van een gewone referentieperiode die start bij de opening van de rekening op 1 februari 2022 en die eindigt op 30 september 2022, met drie referentiepunten, namelijk op 31 maart, 30 juni en 30 september. De waarde van de portefeuille op elk van die referentiepunten zal meegenomen worden in de berekening. Bij bank Y zal er eind 2022 ook een inhouding en doorstorting van effectentaks gebeuren.

• referentiepunt 31 maart 2022: 1.450.000 euro
• referentiepunt 30 juni 2022: 1.550.000 euro
• referentiepunt 30 september 2022: 1.600.000 euro
• verschuldigde taks: 2.300 euro (4.600.000 euro/3 x 0,15 %)

Bank Y zal voor deze periode 2.300 euro effectentaks moeten inhouden en doorstorten aan de fiscus.
Joris betaalt voor deze periode dus opnieuw effectentaks over dezelfde effecten. Dat geeft aanleiding tot dubbele belasting. Joris wil die te veel betaalde taks terugvorderen bij de fiscus. Hoe moet hij dat aanpakken?

Hoe terugvragen?
Wanneer men meer taks betaald heeft dan wettelijk verschuldigd is, kan men een vraag tot teruggave indienen bij de fiscus om de te veel betaalde belasting terug te vragen.

Wie moet ondertekenen?
De vraag tot teruggave moet ondertekend worden door de titularis van de rekening. Wanneer de rekening wordt aangehouden door meerdere titularissen, zal elk van hen de vraag moeten ondertekenen.

Waar indienen?
De vraag tot teruggave van de taks moet verstuurd worden naar het volgende adres:
Voor Nederlandstalige dossiers:

FOD Financiën – Algemene Administratie van
de Inning en Invordering
Inningscentrum Diverse taksen
Gaston Crommenlaan 6 bus 291
9050 Ledeberg

Voor dossiers in het Frans of het Duits:

SPF Finances – Administration générale Perception
et du Recouvrement
Service des Taxes Diverses
Avenue du Prince de Liège 133 boîte 291
5100 Jambes

Model?
Een model van vraag tot teruggave kan teruggevonden worden op de website van de FOD Financiën. Indien gewenst, kan u het model ook verkrijgen bij Dierickx Leys Private Bank.

Toe te voegen bewijsdocumenten?
Bij de vraag tot teruggave moeten verantwoordingsstukken worden gevoegd die de oorzaak van de
teruggave aantonen. In het voorbeeld hierboven kan men bijvoorbeeld denken aan de overzichten m.b.t. de afrekening van de taks die men ontvangt van beide banken, alsook de rekeninguittreksels en de inventarissen die aantonen dat het inderdaad gaat om dezelfde portefeuille.

Termijn?
De vraag tot teruggave moet uiterlijk de laatste werkdag van het jaar volgend op het jaar waarin de referentieperiode een einde neemt, worden ingediend. Die termijn kan bovendien niet langer zijn dan twee jaar te rekenen van de dag waarop de taks opeisbaar is geworden. Wanneer de referentieperiode bijvoorbeeld eindigde op 30 september 2022, zal er tijd zijn tot 31 december 2023 om een vraag tot teruggave in te dienen.

Waar kan ik terecht met verdere vragen?
Met concrete vragen over een teruggaveprocedure kan u contact opnemen met de FOD Financiën via
CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be.

Als u vragen heeft over uw overzicht effectentaks of over de toepassing van de effectentaks, kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw beheerder of contactpersoon of met de juridische dienst op het nummer +32 3 241 09 99.

Ook interessant

blogpost over Fiscaal-Juridisch

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.