<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Belegger? Dit zijn tips voor uw aangifte personenbelasting

24 mei 2020

Binnenkort is het weer belastingaangifte-seizoen. Tot 30 juni 2020 als u zweert bij een aangifte op papier, tot 16 juli 2020 als u kiest voor Tax-on-web. Wanneer u ook aangifte doet, in elk geval zijn er aandachtspunten die voor u als belegger een verschil kunnen maken. We zetten ze hier op een rij. (Voor uzelf of als geheugensteuntje voor uw boekhouder!)

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste tips & tricks op beleggings- en belastingsvlak? Abonneer u gratis op onze nieuwsbrieven!

Verhoogde belastingvrijstelling dividenden

Hoeveel bedraagt de vrijstelling? Als u in 2019 dividenden van aandelen ontving, kan u in uw belastingaangifte een belastingvrijstelling vragen voor een eerste schijf van € 800 aan ontvangen brutodividenden. Bij een tarief van roerende voorheffing van 30% houdt dit een vrijstelling van maximaal € 240 in.

Op welke inkomsten is de vrijstelling van toepassing?

Zij is van toepassing op zowel binnenlandse als buitenlandse dividenden. Opgelet: het gaat enkel om dividenden van aandelen (rechtstreekse investeringen in bedrijven), niet om dividenden van beleggingsportefeuilles (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) of interesten van obligaties! Dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) zoals Aedifica en Care Property vallen wel onder de vrijstelling.

Wie kan de vrijstelling genieten?

De vrijstelling geldt per belastingplichtige

Als u als echtpaar een gezamenlijke effectenrekening heeft (rekening die op beide namen staat), kan u zich dus beiden op de vrijstelling beroepen. Ook wanneer u elk een effectenrekening op uw eigen naam heeft, kan u zich op de vrijstelling beroepen. 

Als de effectenrekening slechts op naam van één echtgenoot staat, zal het afhangen van uw huwelijksstelsel of u al dan niet beiden de vrijstelling kan claimen. 

Bent u gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan zal dat niet mogelijk zijn: in dit geval zal enkel de partner op wiens naam de rekening staat, de vrijstelling kunnen vragen. Als u echter gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en de rekening is een gemeenschappelijk goed of de inkomsten uit de rekening zijn gemeenschappelijk, dan zal u beiden de vrijstelling kunnen vragen, ook al staat de rekening slechts op naam van één echtgenoot.

Hoe de vrijstelling vragen?

U moet de vrijstelling vragen door in uw aangifteformulier onder code 1437 en 2437 van vak VII (rubriek A.1.b) het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing te vermelden met een maximum van € 240. Wees aandachtig bij het invullen, want u mag onder deze code niet het brutobedrag van de ontvangen dividenden vermelden. Heeft u in 2019 dividenden van aandelen ontvangen voor een brutobedrag van minstens € 800 waarop door de bank 30% roerende voorheffing werd ingehouden, dan geeft u naast de nieuwe code 1437 of 2437 een bedrag van

€ 240 (zijnde € 800 x 30%) aan. Ontving u een lager bedrag aan dividenden of werd er een lager tarief aan roerende voorheffing ingehouden, vult u logischerwijs een lager bedrag in. U mag geen bedrag invullen dat hoger is dan € 240.

Moet u bewijsdocumenten toevoegen?

U moet bewijzen ter beschikking houden van de fiscus waaruit blijkt dat u voor € 800 dividen-

den ontving en welk bedrag aan roerende voorheffing erop werd ingehouden. U hoeft de bewijsdocumenten dus niet mee te sturen met uw aangifte, u moet ze enkel kunnen voorleggen bij een eventuele controle.

Pensioensparen

Zoals u weet, bestaan er sinds 2018 twee systemen van pensioensparen. U stortte in 2019 ofwel een bedrag van maximaal € 980 (met een belastingvermindering van 30%), ofwel een bedrag van € 981 tot maximaal € 1.260 (met een belastingvermindering van

25%). U moet het bedrag dat u stortte, vermelden in Vak X, rubriek II.E. onder codes 1361 en 2361. Als u uw aangifte invult via Tax-on-web, werden die bedragen al op voorhand ingevuld.

Bent u klant van Dierickx Leys Private Bank, dan ontvangt u een fiscaal attest pensioensparen dat u kan gebruiken om uw belastingaangifte in te vullen.

Taks op effectenrekeningen

Op 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet met betrekking tot de taks op

effectenrekeningen. Om de budgettaire en administratieve impact te beperken, werden de gevolgen van de wet echter behouden voor de taks die verschuldigd was voor de referentieperiodes die uiterlijk eindigden op 30 september 2019.

Kortom: de gevolgen werden behouden voor het verleden.

Aankruisen vak aangifte personenbelasting

Als u in de periode van 1 januari 2019 tot 30 september 2019 titularis bent geweest van meer dan een effectenrekening, moet u in Vak XIII onder rubriek E. het vakje onder de codes 1072 en 2072 aankruisen, ongeacht de waarde van die effectenrekeningen.

Met andere woorden: wanneer u meer dan één effectenrekening aanhield, zal u dat vak moeten

aankruisen. Het speelt daarbij geen rol of u de taks al dan niet verschuldigd bent. Het is evenmin relevant of u al dan niet een opt-in deed of de bank een automatische inhouding doorvoerde.

Ook wanneer de taks voor u niet speelt omdat het grensbedrag van € 500.000 aan belastbare effecten niet werd bereikt, zal u toch het vak moeten aankruisen wanneer u titularis was van meer dan een effectenrekening. Ondanks de vernietiging door het Grondwettelijk Hof zullen zeer veel belastingplichtigen in hun aangifte dus toch nog de code 1072 en 2072 moeten aanvinken.

Afzonderlijke aangifte taks op effectenrekeningen

Het aankruisen van het vak in de aangifte personenbelasting mag zeker en vast niet verward worden met de afzonderlijke aangifte effectentaks die in uitzonderlijke gevallen moet worden ingediend. In sommige gevallen zal u als titularis immers zélf voor de aangifte en betaling van de effectentaks moeten zorgen. Dat is het geval:

  • wanneer u een Belgisch rijksinwoner bent die een buitenlandse effectenrekening heeft (tenzij de buitenlandse bank de taks inhoudt), maar ook 
  • wanneer u niet gekozen hebt voor een opt-in en geglobaliseerd over alle banken heen wel minstens € 500.000 aan belastbare financiële instrumenten bezit.

Bevond u zich tijdens de referentieperiode eindigend uiterlijk op 30 september 2019 in die situatie? Dan moet u dus zelf nog een laatste aangifte effectentaks indienen in de loop van 2020. 

Als titularis hoort u uw individuele aangifte effectentaks in principe indienen via het elektronische platform MyMinfin. In uitzonderlijke gevallen kan de aangifte effectentaks toch op papier worden ingediend.

Dit artikel werd gepubliceerd in de nieuwsbrief DL Flash!, met elke maand een heldere kijk op de actualiteit van beleggingen en belastingen. Abonneer u gratis >

Krijgt u graag een heldere totaalvisie op de groei van uw vermogen? Download hier het ebook ‘Visie rendeert’.  Tot gauw!

New call-to-action

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.