<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Uw overzicht effectentaks: 10 concrete zaken die u moet weten - Update juni 2022

22 oktober 2021

Heeft u bij Dierickx Leys Private Bank een effectenportefeuille met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro? Dan ontvangt u jaarlijks een gepersonaliseerd overzicht met betrekking tot de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen. Hieronder lichten we een aantal punten toe die u in staat zullen stellen uw overzicht met kennis van zaken te kunnen doornemen.

1. Wie ontvangt een overzicht?

Enkel cliënten die een effectenportefeuille aanhouden met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro, ontvangen een overzicht. Dit geldt zowel voor particulieren als voor entiteiten (zoals bijvoorbeeld een nv, bv of een vzw).

Overschrijdt uw effectenportefeuille bij Dierickx Leys Private Bank deze drempel van 1 miljoen euro niet? Dan bent u voor deze rekening geen taks verschuldigd en ontvangt u geen overzicht van Dierickx Leys Private Bank. Dit is een belangrijk verschil met de vorige effectentaks, waarbij iedereen een overzicht kreeg, ongeacht of hij al dan niet taks verschuldigd was.

2. Op welke periode heeft mijn overzicht betrekking?

Het overzicht dat u eind oktober ontvangt, heeft betrekking op de referentieperiode die telkens loopt van 1 oktober van het jaar tot 30 september van het volgende jaar, bijvoorbeeld 1 oktober 2021 t.e.m. 30 september 2022.

3. Wat staat er op mijn overzicht?

Op uw overzicht wordt de referentieperiode, het rekeningnummer en de identiteit van de titularis(sen) van de effectenrekening vermeld.

Daarnaast vindt u op uw overzicht de berekening van de gemiddelde waarde terug. Deze waarde wordt berekend door op vaste tijdstippen waardebepalingen op te maken en hiervan het gemiddelde te nemen. Er wordt telkens op vier tijdstippen een waardebepaling opgemaakt, m.n. 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. 

Ook het bedrag van de verschuldigde taks en de rekening waarop de taks wordt ingehouden, wordt op uw overzicht vermeld.

4. Wat bij een rekening in onverdeeldheid of een rekening met gesplitste eigendom?

De taks is verschuldigd wanneer de gemiddelde belastbare waarde van een effectenrekening meer dan 1 miljoen euro bedraagt, ongeacht het aantal titularissen en ongeacht de aard van de juridische rechten op de effectenrekening. De taks viseert immers de effectenrekeningen zelf, en niet de achterliggende titularissen.

Wanneer bijvoorbeeld 5 personen titularis zijn van een effectenrekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro, zal de taks verschuldigd zijn. Wanneer bijvoorbeeld een rekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro wordt aangehouden door twee vruchtgebruikers en twee blote eigenaars, zal de taks eveneens verschuldigd zijn.

Per rekening wordt er één overzicht verstuurd. Bij een gemeenschappelijke rekening of een rekening met gesplitste eigendom, wordt de correspondentie verstuurd naar de persoon die als contactpersoon in de rekening geregistreerd werd.

5. Wat indien ik meerdere effectenrekeningen heb?

De nieuwe taks viseert de effectenrekeningen zelf, en houdt dus geen rekening meer met het aantal achterliggende titularissen.

Indien u titularis bent van meerdere effectenrekeningen, zal er per rekening een berekening van de gemiddelde waarde worden gemaakt. Wanneer u meerdere rekeningen heeft die elk individueel de drempel van 1 miljoen euro overschrijden, zal u meerdere overzichten ontvangen. Meerdere rekeningen van eenzelfde titularis moeten in principe niet samengeteld worden (tenzij men binnen het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling valt).

6. Hoe zit het met buitenlandse titularissen van een Belgische effectenrekening?

Belgische effectenrekeningen die worden aangehouden door niet-rijksinwoners, vallen in principe onder de effectentaks. Hierop is een uitzondering voorzien wanneer er een gunstig dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het andere land (zijnde een dubbelbelastingverdrag dat de heffingsbevoegdheid over het vermogen op een effectenrekening uitsluitend toekent aan de woonstaat). U moet aan de bank bovendien tijdig een attest hierover afleveren.

Toch is het dan nog steeds opletten geblazen: de vrijstelling geldt immers enkel wanneer u de enige titularis bent van de rekening, of wanneer alle andere titularissen van de rekening ook onder een gunstig dubbelbelastingverdrag vallen. Indien dit niet het geval is, en u als niet-rijksinwoner met een gunstig dubbelbelastingverdrag een Belgische effectenrekening in onverdeeldheid aanhoudt met een Belgisch rijksinwoner of niet-rijksinwoner met ongunstig dubbelbelastingverdrag, is de ganse rekening besmet en valt de ganse rekening onder de effectentaks.

Wanneer een Nederlands rijksinwoner een Belgische effectenrekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro aanhoudt, valt hij niet onder de effectentaks. Hij zal dus geen overzicht ontvangen.

Wanneer een Belgische effectenrekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro in onverdeeldheid wordt aangehouden door een Belgisch rijksinwoner en een Nederlands rijksinwoner, zal op de ganse waarde effectentaks verschuldigd zijn en zal er een overzicht verstuurd worden.

Wanneer een Belgische effectenrekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro wordt aangehouden op naam van een Belgisch rijksinwoner voor de blote eigendom en Nederlands rijksinwoner voor het vruchtgebruik, zal op de ganse waarde effectentaks verschuldigd zijn en zal er een overzicht verstuurd worden.

7. Wat is het tarief van de taks?

Het tarief bedraagt 0,15%.

Indien de gemiddelde waarde van uw rekening tussen 1 miljoen euro en 1.015.228,43 euro bedraagt, zal u op uw overzicht zien dat de verschuldigde taks verminderd wordt. Om te vermijden dat bij een bedrag net boven 1 miljoen euro de waarde van de rekening zou terugvallen tot onder dit bedrag door de inhouding van de effectentaks, voorziet de wetgever in een bijzondere regeling waarbij het bedrag van de taks wordt beperkt tot 10% van het verschil tussen de belastbare grondslag en het drempelbedrag van 1 miljoen euro. Dit is de zogenaamde “cap”.

Een voorbeeld: de gemiddelde waarde op uw overzicht bedraagt 1.010.500 euro. Normaal gezien is er 1.515,75 euro aan taks verschuldigd. Door de toepassing van de “cap” bedraagt de verschuldigde taks 1.050 euro, zijnde 10% x (1.010.500 – 1.000.000).

8. Wat met een geldrekening gekoppeld aan mijn effectenrekening?

De nieuwe taks is een abonnementstaks waarbij het bestaan van de effectenrekening wordt geviseerd. Het begrip effectenrekening wordt gedefinieerd als een rekening waarop financiële instrumenten mogen worden gecrediteerd of gedebiteerd. Om te bepalen of de drempel van 1 miljoen euro wordt overschreden, wordt in principe rekening gehouden met alle belastbare financiële instrumenten aangehouden op de rekening. Onder andere aandelen, obligaties, structured notes, vastgoedcertificaten, warrants, turbo’s, speeders, trackers en opties worden meegenomen in de berekening.

Op 7 oktober 2021 publiceerde de fiscus een FAQ waarin wordt verduidelijkt dat een geldrekening die gekoppeld is aan een effectenrekening, of een zogenaamde geldsubrekening die afzonderlijk werkt en die enkel met een effectenrekening wordt geïntegreerd in het kader van de rapportering aan klanten, niet wordt geviseerd door de taks. In de berekening van de gemiddelde belastbare waarde op uw overzicht, worden de geldmiddelen dus niet meegenomen.

9. Hoe wordt de taks ingehouden?

Het bedrag van de verschuldigde taks wordt automatisch ingehouden op uw rekening. Het betreft een bevrijdende inhouding, u moet voor dit bedrag geen bijkomende aangifte indienen. Dierickx Leys Private Bank verzorgt de (anonieme) aangifte, inhouding en doorstorting naar de Belgische Staat.

10. Waar kan ik terecht met verdere vragen?

Indien u vragen heeft over uw overzicht of over de toepassing van de nieuwe taks, mag u uiteraard steeds contact opnemen met uw beheerder of contactpersoon of rechtstreeks met de juridische dienst op het nummer +32 3 241 09 99.

Ook interessant

blogpost over Beleggen

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.