Attest van erfopvolging: online aanvraag mogelijk

03 oktober 2022

Na het overlijden van een dierbare moet u contact opnemen met alle bankinstellingen waar de overledene klant was om hen op de hoogte te brengen van het overlijden en om hen een akte van overlijden te bezorgen. Als er een beroep wordt gedaan op een notaris, is het aangewezen de coördinaten van de notaris ineens ook mee te delen.

De bank blokkeert dan tijdelijk alle bankrekeningen waarvan de overledene of zijn echtgeno(o)t(e) titularis of co-titularis was.

Hoe geblokkeerde rekeningen vrijgeven?
Om de geblokkeerde rekeningen te kunnen vrijgeven, heeft u een attest of akte van erfopvolging nodig.

Een attest of akte van erfopvolging is een document dat vermeldt wie de erfgenamen zijn en welk aandeel in de nalatenschap zij verkrijgen. Verder vermeldt het document ook of de overledene of zijn erfgenamen eventueel nog fiscale schulden hebben. Enkel wanneer bevestigd werd dat er geen schulden zijn of wanneer vaststaat dat de vermelde schulden werden betaald, kan de bank de geblokkeerde rekeningen vrijgeven.

Om de bankrekeningen te deblokkeren, moet u het attest of de akte van erfopvolging aan de bank bezorgen, samen met instructies voor de verdeling van de tegoeden waarmee alle erfgenamen akkoord zijn. Het valt aan te raden om contact op te nemen met de betreffende bankinstellingen voor de praktische afhandeling. Soms zijn er nog bijkomende formaliteiten nodig vooraleer tot vrijgave kan worden overgegaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een van de
erfgenamen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) woont of wanneer een van de erfgenamen minderjarig is of onder bewind staat.

Hoe een attest of akte van erfopvolging aanvragen?
Een attest of akte van erfopvolging kan u steeds bekomen bij uw notaris. In een aantal gevallen is het zelfs verplicht om daarvoor een notaris te contacteren, bijvoorbeeld wanneer de overledene een huwelijkscontract of een testament had, wanneer er een erfovereenkomst of contractuele erfstelling werd opgemaakt of wanneer er erfgenamen zijn die minderjarig zijn of onder bewind staan. In dergelijke gevallen zal u steeds een beroep moeten doen op uw notaris om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken.

Wanneer dat niet het geval is, kan u als erfgenaam ook zelf een attest van erfopvolging opvragen bij de FOD Financiën. Sinds juli 2022 kan die aanvraag online gebeuren via MyMinfin, het platform dat u ook gebruikt om uw jaarlijkse aangifte personenbelasting in te dienen. U moet dan in het tabblad ‘Mijn interacties’ het onderdeel ‘Mijn aanvragen van attesten’ selecteren en de verdere stappen doorlopen.

Als u geen toegang heeft tot MyMinfin, kan u via het nummer +32 2 572 57 57 telefonisch contact opnemen met het contactcenter van de FOD Financiën om een papieren aanvraagformulier te verkrijgen.

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.