<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Effectenrekening in het buitenland: waar moet u rekening mee houden?

02 januari 2023

Wie als Belgische inwoner een effectenrekening in België aanhoudt, ervaart weinig administratieve hinder: er zijn geen bijzondere aangifteverplichtingen en de taksen worden door de bank automatisch ingehouden.

Houdt u als Belgische inwoner echter een effectenrekening aan in het buitenland? Dan moet u rekening houden met een heel aantal administratieve formaliteiten. Wij gaan er hieronder graag verder op in.

Personenbelasting en Belgische roerende voorheffing
Natuurlijke personen die in België hun fiscale woonplaats hebben, zijn in België onderworpen aan de
personenbelasting. De personenbelasting heeft betrekking op het wereldwijde inkomen, dus zowel de inkomsten die in België worden verkregen of behaald, alsook de buitenlandse inkomsten. Ongeacht of de rekening in België dan wel in het buitenland wordt aangehouden, zullen de inkomsten in beide situaties onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting. Wanneer het gaat om een Belgische effectenrekening, wordt er op de beleggingsinkomsten doorgaans roerende voorheffing aan de bron ingehouden door de financiële instelling. De inkomsten moeten dus niet meer worden aangegeven in de aangifte personenbelasting omdat er al een bevrijdende inhouding gebeurde door de financiële instelling. Wanneer een Belgische inwoner een buitenlandse effectenrekening aanhoudt, moet hij wel zelf de inkomsten berekenen en opnemen in zijn aangifte personenbelasting.

Voor de vrijstelling van de eerste schijf van € 800 aan dividenden geldt een omgekeerde redenering: bij een Belgische effectenrekening moet u het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing (met een maximum van € 240) uitdrukkelijk vermelden in uw jaarlijkse aangifte in de personenbelasting om op die manier de vrijstelling te verkrijgen. Bij een buitenlandse effectenrekening volstaat het dat de dividenden tot een grensbedrag van € 800 niet worden vermeld in de aangifte.

Taks op beursverrichtingen (TOB)
Op de meeste aan- en verkooptransacties van effecten is TOB verschuldigd. Ook deze taks wordt bij een Belgische effectenrekening automatisch ingehouden door de Belgische financiële instelling. Bij een buitenlandse effectenrekening zal men zelf de TOB moeten berekenen, aangeven en betalen.

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen                                                                                              Belgische inwoners zijn bovendien onderworpen aan de jaarlijkse taks op effectenrekeningen.
Als de gemiddelde waarde van de effectenrekening hoger is dan 1 miljoen euro, dan is 0,15 % effectentaks verschuldigd. Dat geldt zowel voor de effectenrekeningen die in België worden aangehouden als voor de buitenlandse effectenrekeningen. Bij een Belgische effectenrekening zal de financiële instelling de inhouding, aangifte en betaling van de effectentaks verzorgen. Bij een buitenlandse effectenrekening zal de houder zelf de effectentaks moeten berekenen, aangeven en betalen.

Melding van de buitenlandse rekening
Het bestaan van een Belgische effectenrekening wordt door de financiële instelling gemeld aan het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP).

Het bestaan van een buitenlandse rekening moet jaarlijks opgenomen worden in de aangifte in de
personenbelasting waarbij moet vermeld worden in welk land de buitenlandse rekening wordt aangehouden en wie de rekeninghouder is. Daarnaast moet het bestaan, de opening en de afsluiting van een buitenlandse rekening ook gemeld worden aan het CAP.

Automatische gegevensuitwisseling
Op basis van de regelgeving van Common Reporting Standard (CRS) ontvangt de Belgische fiscus gedetailleerde informatie over buitenlandse effectenrekeningen die worden aangehouden door Belgische inwoners. Die inlichtingen hebben betrekking op identiteitsgegevens, het brutobedrag van inkomsten (dividenden en interesten), het brutobedrag van verkopen van effecten en het totale vermogen op datum van 31 december van ieder jaar.

In het kader van de strijd tegen belastingontduiking is de transparantie van kapitaal de laatste jaren belangrijker geworden. Een van de gevolgen daarvan is dat het aanhouden van een buitenlandse effectenrekening gepaard gaat met een heel aantal administratieve formaliteiten. Het niet vervullen van deze administratieve formaliteiten kan aanleiding geven tot supplementaire aanslagen. Als u als Belgische inwoner een buitenlandse effectenrekening aanhoudt, is het dus erg belangrijk om de formaliteiten correct toe te passen.

Als u hieromtrent vragen heeft, mag u uiteraard steeds contact opnemen met uw beheerder of contactpersoon, of met de juridische dienst op het nummer +32 3 241 09 99.

 

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.