<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

De nieuwe aangifte personenbelasting en uw beleggingen

16 mei 2022

Het nieuwe aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is ook reeds mogelijk om via MyMinfin (Tax-on-web) uw aangifte in te dienen.

U heeft tot 30 juni 2022 de tijd om uw aangifte op papier in te dienen. Indienen via Tax-on-web kan tot 15 juli 2022. Uw accountant heeft tot 30 september 2022 om uw aangifte in te dienen.

Daarnaast is er nog het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Indien de gegevens op het voorstel juist en volledig zijn, hoeft u niets te doen. Indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u tot 15 juli 2022 de tijd om het voorstel te verbeteren (ofwel tot 30 juni 2022 indien u de verbetering via het papieren antwoordformulier indient). Opgelet: ook indien u beroep doet op een accountant heeft hij tot 15 juli 2022 de tijd om het voorstel via Tax-on-web te wijzigen.

Naar jaarlijkse gewoonte overlopen wij graag een aantal bijzonderheden van de aangifte personenbelasting die voor u als particuliere belegger relevant kunnen zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste tips & tricks op beleggings- en belastingsvlak? Abonneer u dan hier gratis op onze nieuwsbrieven!

Belastingvrijstelling dividenden

De grote lijnen

Als u in 2021 dividenden van individuele aandelen ontving, kan u in uw aangifte een belastingvrijstelling vragen voor een eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden. Bij een tarief van roerende voorheffing van 30%, komt dit dus neer op een vrijstelling van maximaal 240 euro U kan met andere woorden via uw belastingaangifte teruggave vragen van de roerende voorheffing die werd ingehouden op de dividenden die u ontving ten belope van een bedrag van maximaal 240 euro.

Omwille van de bevriezing van de fiscale grensbedragen, werd dit bedrag niet geïndexeerd en blijft het plafond van 2019 behouden.

Welke dividenden komen in aanmerking voor de vrijstelling?

De dividenden van zowel binnenlandse als buitenlandse aandelen komen in aanmerking voor de vrijstelling. Het moet dus gaan om rechtstreekse beleggingen in bedrijven. Interesten van obligaties of inkomsten van instellingen voor collectieve belegging (‘fondsen’) komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Hoe de vrijstelling aan te vragen?

Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling moet u nagaan hoeveel roerende voorheffing er werd ingehouden en moet u de ingehouden roerende voorheffing met een maximum van 240 euro vermelden in vak VII A. 1. b), onder code 1437 / 2437. Belangrijk is dus dat het bedrag aan roerende voorheffing wordt vermeld in de aangifte en niet het bedrag aan ontvangen dividenden.

Dividenden op naam van gehuwden

De vrijstelling is van toepassing per belastingplichtige. Voor gehuwden is het van belang na te gaan of de dividenden behoren tot het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten dan wel het eigen vermogen van één van de echtgenoten.

Indien de effectenrekening op naam van één van de echtgenoten staat en de echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, kan de vrijstelling van dividenden enkel gevraagd worden door de echtgenoot op wiens naam de effectenrekening staat. Indien de echtgenoten gehuwd zijn onder een gemeenschappelijk stelsel, kunnen beide echtgenoten de vrijstelling in de aangifte vragen, ook al staat de rekening enkel op naam van één van de echtgenoten.

Wat indien er sprake is van een vruchtgebruik?

Ten gevolge van een nalatenschap of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, kunnen de aandelen gesplitst zijn ingeschreven waarbij bijvoorbeeld de aandelen in blote eigendom toekomen aan de kinderen en het vruchtgebruik aan de ouder(s). Doordat de dividenden toekomen aan de vruchtgebruiker, is de roerende voorheffing ten laste van de vruchtgebruiker waardoor de vruchtgebruiker de vrijstelling van de dividenden kan vragen in de aangifte.

Download hier het Dossier Successieplanning en steek meer op over de valkuilen van het erfrecht, hoe u uw successie kunt personaliseren en bekijk een stappenplan met nuttige tips. 

Aandelen op naam van een onverdeeldheid

Indien de aandelen op naam van verschillende personen worden aangehouden zoals bijvoorbeeld op naam van een maatschap, kunnen alle leden van de onverdeeldheid de ingehouden roerende voorheffing recupereren, weliswaar elk voor hun deel. Ingeval van een maatschap blijkt de verhouding tussen de leden uit de statuten.

Wat bij ontvangen buitenlandse dividenden waarop nog geen Belgische voorheffing werd ingehouden?

Dat is het geval bij buitenlandse aandelen die niet op een effectenrekening in België staan. In principe dient u deze dividenden aan te geven, of toch minstens het brutobedrag verminderd met de buitenlandse bronheffing.

Dankzij de vrijstelling hoeft u de eerste 800 euro niet aan te geven, maar dat plafond geldt voor alle vrijgestelde dividenden samen: de binnenlandse waarvoor u de Belgische roerende voorheffing recupereert én de buitenlandse die u niet aangeeft. Indien u voor meer dan 800 € aan dividenden heeft ontvangen op een buitenlandse rekening, moet u het meerdere wel aangeven in vak VII, A, 2 b) 1.

Toevoegen van bewijsdocumentatie

U hoeft geen bewijsdocumentatie inzake de ingehouden roerende voorheffing mee te sturen met de aangifte. U moet de bewijsdocumentatie wel ter beschikking houden van de fiscus: in geval van een fiscale controle, kunnen de fiscale diensten vragen om dit voor te leggen. Banken moeten geen afzonderlijke attestatie voorzien. U kan het bewijs eenvoudig leveren aan de hand van uw rekeninguittreksels waarop u de couponafrekeningen terugvindt.

Voor wat betreft uw rekening bij Dierickx Leys Private Bank kan u een handig overzicht terugvinden via onze online tool ‘DL online’ door in het tabblad ‘Uittreksels’ de rubriek ‘Inkomsten 2021’ te selecteren. Opgelet, dit overzicht bevat alle inkomsten op uw rekening waarop in het jaar 2021 roerende voorheffing werd ingehouden. Zoals hierboven vermeld, komen enkel de inkomsten van aandelen in aanmerking voor de vrijstelling. De gedetailleerde couponafrekeningen hiervan kan u terugvinden bij uw rekeninguittreksels.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, helpt uw relatiebeheerder u uiteraard graag verder.

Belastingkrediet voor Franse dividenden

Indien u in de loop van 2021 dividenden heeft ontvangen van Franse aandelen, heeft u de mogelijkheid om 15% van deze netto dividenden via uw aangifte personenbelasting terug te vorderen.

Om de terugbetaling te ontvangen van de dividenden van Franse aandelen, moet u in vak VII ofwel rubriek A, 1, a invullen ofwel rubriek A, 2, b:

  • U vult rubriek A, 1, a in als er Belgische roerende voorheffing ingehouden is. In dat geval doet u aangifte van het netto ontvangen bedrag. Dat is het brutobedrag verminderd met Franse bronheffing en verminderd met Belgische roerende voorheffing.
  • U vult rubriek A, 2, b in als er geen Belgische roerende voorheffing ingehouden is. In dat geval doet u aangifte van het in Frankrijk netto ontvangen bedrag. Dat is het brutobedrag verminderd met Franse bronheffing.

Daarnaast dient u de dividenden ook te vermelden in de rubriek F (inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is). Op die manier zal dan in de belastingberekening een belastingkrediet worden toegekend van 15%.

Buitenlandse rekeningen

Op de belastingaangifte moet in vak XIII (code 1075) verplicht melding gemaakt worden van het aanhouden van een zicht-, termijn- of effectenrekening in het buitenland.

Pensioensparen

Gelet op de bevriezing van de fiscale plafonds, bedroegen de plafonds voor het pensioensparen gestort in 2021 maximaal 990 € voor de toepassing van 30% belastingvermindering en maximaal 1.270 € voor de toepassing van 25% belastingvermindering.

U moet het bedrag dat u in 2021 stortte vermelden in vak X, II. E. onder codes 1361 / 2361. Indien u uw aangifte via Tax-on-web indient, zullen de bedragen reeds op voorhand ingevuld zijn.

U ontvangt van Dierickx Leys Private Bank een fiscaal attest pensioensparen dat u kan gebruiken bij het invullen van uw aangifte.

Effectentaks

In tegenstelling tot de vorige versie van de taks op effectenrekeningen, verloopt de nieuwe effectentaks volledig buiten de aangifte personenbelasting om.

Inkomsten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar buitenlands recht

Indien u fondsen aanhoudt op uw effectenrekening, dient u de inkomsten ervan in de regel niet aan te geven. Een uitzondering is van toepassing wanneer u gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar buitenlands recht aanhoudt. Voorbeelden zijn fondsen van Carmignac Gestion, Flossbach en Ethna.

Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (‘GBF’) hebben geen rechtspersoonlijkheid waardoor u als belegger wordt beschouwd als mede-eigenaar. Inkomsten van die GBF naar buitenlands recht zijn niet onderworpen geweest aan de Belgische roerende voorheffing waardoor de inkomsten verplicht moeten worden aangegeven. Op de website van de elk van de desbetreffende fondsen vindt u een handige berekeningstool of simulator waarbij u zelf de te vermelden bedragen kan berekenen.

Het totaal bedrag van deze inkomsten dient u te vermelden onder code 1444 / 2444 (‘andere inkomsten zonder roerende voorheffing die belastbaar zijn tegen 30%’).

U kan met verdere vragen uiteraard steeds terecht bij uw contactpersoon of beheerder via het nummer +32 3 241 09 99.

Dit artikel werd gepubliceerd in de nieuwsbrief DL Flash!. Onze nieuwsbrieven The Markets en DL Flash! geven elke maand een heldere kijk op de actualiteit van beleggingen en belastingen. Abonneer u hier gratis op onze nieuwsbrieven.

Krijgt u graag een heldere totaalvisie op de groei van uw vermogen? Download hier het ebook ‘Visie rendeert’.  Tot gauw!

New call-to-action

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.