Uw jaarlijks overzicht effectentaks

03 oktober 2022

Heeft u bij Dierickx Leys Private Bank een effectenportefeuille met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro? Dan ontvangt u voor eind oktober opnieuw uw jaarlijks gepersonaliseerd overzicht met betrekking tot de jaarlijkse taks op effectenrekeningen.

Hieronder lichten we een aantal punten toe die u in staat zullen stellen uw overzicht met
kennis van zaken te kunnen doornemen.

1. Wie ontvangt een overzicht?
Enkel cliënten die een effectenportefeuille aanhouden met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro, ontvangen een overzicht. Dat geldt zowel voor particulieren als voor entiteiten (zoals bijvoorbeeld een nv, bv of een vzw).

Overschrijdt uw effectenportefeuille bij Dierickx Leys Private Bank de drempel van 1 miljoen euro niet? Dan bent u voor die rekening geen taks verschuldigd en ontvangt u geen overzicht van Dierickx Leys Private Bank.

2. Op welke periode heeft uw overzicht betrekking?
Het overzicht dat u eind oktober ontvangt, heeft betrekking op de tweede referentieperiode die liep van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

3. Wat staat er op uw overzicht?
Op uw overzicht wordt de referentieperiode, het rekeningnummer en de identiteit van de titularis(sen) van de effectenrekening vermeld.

Daarnaast vindt u op uw overzicht de berekening van de gemiddelde waarde terug. Die waarde wordt berekend door op vaste tijdstippen, op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september, waardebepalingen op te maken en daarvan het gemiddelde te nemen.

Ook het bedrag van de verschuldigde taks en de rekening waarop de taks wordt ingehouden, wordt op uw overzicht vermeld.

4. Wat bij een rekening in onverdeeldheid of een rekening met gesplitste eigendom?
De taks is verschuldigd wanneer de gemiddelde belastbare waarde van een effectenrekening meer dan 1 miljoen euro bedraagt, ongeacht het aantal titularissen en ongeacht de aard van de juridische rechten op de effectenrekening. De taks viseert immers de effectenrekeningen zelf, en niet de achterliggende titularissen.

Wanneer bijvoorbeeld 5 personen titularis zijn van een effectenrekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro, zal de taks verschuldigd zijn. Wanneer bijvoorbeeld een rekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro wordt aangehouden door twee vruchtgebruikers en twee blote eigenaars, zal de taks ook verschuldigd
zijn.

Per rekening wordt er één overzicht verstuurd. Bij een gemeenschappelijke rekening of een rekening met gesplitste eigendom, wordt de correspondentie verstuurd naar de persoon die als contactpersoon in de rekening geregistreerd werd.

5. Wat als u meerdere effectenrekeningen heeft?
De nieuwe taks viseert de effectenrekeningen zelf, en houdt dus geen rekening meer met het aantal achterliggende titularissen.

Als u titularis bent van meerdere effectenrekeningen, zal er per rekening een berekening van de gemiddelde waarde worden gemaakt. Wanneer u meerdere rekeningen heeft die elk individueel de drempel van 1 miljoen euro overschrijden, zal u meerdere overzichten ontvangen. Meerdere rekeningen van eenzelfde titularis moeten in principe niet samengeteld worden (tenzij men binnen het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling valt).

6. Hoe zit het met buitenlandse titularissen van een Belgische effectenrekening?
Belgische effectenrekeningen die worden aangehouden door niet-rijksinwoners, vallen in principe onder de effectentaks.

Daarop is een uitzondering voorzien wanneer er een gunstig dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het andere land (zijnde een dubbelbelastingverdrag dat de heffingsbevoegdheid over het vermogen op een effectenrekening uitsluitend toekent aan de woonstaat) en u de nodige attestaties aan uw bank aflevert.

De fiscus heeft echter recent de lijst van gunstige dubbelbelastingverdragen ingekort. Als u fiscaalinwoner bent van landen zoals bijvoorbeeld Nederland, Spanje, Duitsland en Zwitserland, valt u nog wel onder een gunstig dubbelbelastingverdrag. Fiscaal-inwoners van bijvoorbeeld Luxemburg, Oostenrijk en Zweden zullen niet langer van een vrijstelling kunnen genieten.

Zelfs wanneer u fiscaal-inwoner bent van een land met een gunstig dubbelbelastingverdrag, is het nog steeds opletten geblazen: de vrijstelling geldt immers enkel wanneer u de enige titularis bent van de rekening, of wanneer alle andere titularissen van de rekening ook onder een gunstig dubbelbelastingverdrag vallen. Als dat niet het geval is, en u als niet-rijksinwoner met een gunstig dubbelbelastingverdrag een Belgische effectenrekening in onverdeeldheid aanhoudt met een Belgisch rijksinwoner of niet-rijksinwoner met ongunstig dubbelbelastingverdrag, is de ganse rekening besmet en valt de ganse rekening onder de effectentaks.

Om de vrijstelling te kunnen genieten, zal u als fiscaal-inwoner van een land met een gunstig dubbelbelastingverdrag bovendien verplicht zijn om aan de bank o.a. een woonplaatsattest van de buitenlandse fiscus te bezorgen. Dat attest moet jaarlijks hernieuwd worden.

Wanneer een Nederlands rijksinwoner een Belgische effectenrekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro aanhoudt, valt hij niet onder de effectentaks. Hij zal vrijgesteld worden als hij aan de bank de nodige attestaties bezorgt.

Wanneer een Belgische effectenrekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro in onverdeeldheid wordt aangehouden door een Belgisch rijksinwoner en een Nederlands rijksinwoner, zal op de ganse waarde effectentaks verschuldigd zijn.

Wanneer een Belgische effectenrekening met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro wordt aangehouden op naam van een Belgisch rijksinwoner voor de blote eigendom en Nederlands rijksinwoner voor het vruchtgebruik, zal op de ganse waarde effectentaks verschuldigd zijn.

7. Wat is het tarief van de taks?
Het tarief bedraagt 0,15 %.

Als de gemiddelde waarde van uw rekening tussen 1 miljoen euro en 1.015.228,43 euro bedraagt, zal u op uw overzicht zien dat de verschuldigde taks verminderd wordt. Om te vermijden dat bij een bedrag net boven 1 miljoen euro de waarde van de rekening zou terugvallen tot onder dat bedrag door de inhouding van de effectentaks, voorziet de wetgever in een bijzondere regeling. Daarbij wordt het bedrag van de taks beperkt tot 10% van het verschil tussen de belastbare grondslag en het drempelbedrag van 1 miljoen euro. Dat is de zogenaamde ‘cap’.

Een voorbeeld: de gemiddelde waarde op uw overzicht bedraagt 1.010.500 euro. Normaal gezien is er
1.515,75 euro aan taks verschuldigd. Door de toepassing van de ‘cap’ bedraagt de verschuldigde taks 1.050 euro, zijnde 10% x (1.010.500 – 1.000.000).

8. Wat met een geldrekening gekoppeld aan uw effectenrekening?
De nieuwe taks is een abonnementstaks waarbij het bestaan van de effectenrekening wordt geviseerd. Het begrip effectenrekening wordt gedefinieerd als een rekening waarop financiële instrumenten mogen worden gecrediteerd of gedebiteerd.

Om te bepalen of de drempel van 1 miljoen euro wordt overschreden, wordt in principe rekening gehouden met alle belastbare financiële instrumenten aangehouden op de rekening. Onder andere aandelen, obligaties, structured notes, vastgoedcertificaten, warrants, turbo’s, speeders, trackers en opties worden meegenomen in de berekening.

In de FAQ van de fiscus wordt verduidelijkt dat een geldrekening die gekoppeld is aan een effectenrekening, of een zogenaamde geldsubrekening die afzonderlijk werkt en die enkel met een effectenrekening wordt geïntegreerd in het kader van de rapportering aan klanten, niet wordt geviseerd door de taks. In de berekening van de gemiddelde belastbare waarde op uw overzicht worden de geldmiddelen dus niet meegenomen.

9. Hoe wordt de taks ingehouden?
Het bedrag van de verschuldigde taks wordt automatisch ingehouden op uw rekening. Het betreft een bevrijdende inhouding, u moet voor dat bedrag geen bijkomende aangifte indienen. Dierickx Leys Private Bank verzorgt de (anonieme) aangifte, inhouding en doorstorting naar de Belgische Staat.

Als u daaromtrent vragen heeft, mag u uiteraard steeds contact opnemen met uw beheerder of contactpersoon, of met de juridische dienst op het nummer +32 3 241 09 99.

“De nieuwe taks viseert de effectenrekeningen zelf, en houdt dus geen rekening meer met het aantal achterliggende titularissen.”

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.